Hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp thép

Nhiều doanh nghiệp (DN) thép gần đây đã đầu tư cho các giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để quản trị tổng thể các hoạt động sản xuất, kinh doanh kịp thời và hiệu quả hơn. Điều này được...